امروز سه شنبه  ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۰- ۱۱:۰۷ - مشاهده: ۵۲

پیام های روز ملی

National Day of the Islamic Republic of Iran

همه ساله در چنین روزی ما گردهم می‌آییم تا سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‌مان را جشن بگیریم. اما امسال، به دلیل همه‌گیری، روز ملی خود را به صورت مجازی گرامی می‌داریم. ما را دنبال کنید.

https://www.youtube.com/watch?v=zRM2PsaGVNc

مراسم چهل ودومین روز ملی جمهوری اسلامی ایران در کشور ژاپن 10 فوریه ساعت 11 مجازی.
معرفی کامل برنامه‌های روز ملی جمهوری اسلامی ایران:

https://b2n.ir/t19700

ویدئو کلیپ سرود ملی ایران و ژاپن: https://b2n.ir/t19700

پیام ویدئویی جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه : https://youtu.be/v4lT5MKevBs

پیام جناب آقای رحمانی موحدسفیر محترم : https://b2n.ir/b92360

پیام جناب ایچیرو وزیر محترم دولت در امور خارجی ژاپن:
https://b2n.ir/t19700

دیدنی‌ها و پیشرفت های ایران : https://b2n.ir/p37173

. * پخش کلیپ جامع ویدیویی روز ملی در لینک :

******** https://b2n.ir/b99604

 https://b2n.ir/048073

   

 

پیام سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن

به مناسبت روز ملی جمهوری اسلامی ایران

22 بهمن 1399

بسمه تعالی

چهل و دو سال پیش در چنین ایامی یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های قرن بیستم به پیروزی رسید و موفق شد به پشتوانه نقش و حضور مردم در عرصه اجتماعی و سیاسی به رهبری امام خمینی، رژیم سلطنتی مستبد و وابسته به بیگانه را از صحنه سیاسی ایران حذف کند و نظامی مبتنی بر مردم‌ سالاری دینی را برای جامعه ایران به ارمغان آورد. ایران صاحب یکی از کهن ترین تمدن‌های بشری در طول تاریخ با نظام حکمرانی مترقی بوده است.

مردم و دولت ایران در بیش از چهار دهه گذشته با وجود توطئه‌ها و موانع ایجادشده از سوی دشمنان با توسل به جنگ تحمیلی و تحریم و تروریسم اقتصادی و فشار حداکثری، دستاوردهای فراوان علمی، اقتصادی و فناوری فراوانی را بدست آورده است که در عرصه خودکفایی محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی، فناوری نانو، انرژی صلح آمیز هسته ای و.... تبلور یافته و آمار و ارقام موسسات معتبر بین المللی حکایت از پیشرفت و توسعه همه جانبه ایران به خصوص در عرصه علمی و فناوری دارد.

دولت و ملت ایران مفتخر است که در ۴۲ سال اخیر گذشته ثابت کرد آنجا که پای مذاکره مبتنی بر احترام متقابل و توافق شرافتمندانه در میان باشد، همواره به پیمان‌ها احترام گذاشته و به همه الزامات آن کاملا متعهد است و آنجا که با فشار ظالمانه حداکثری مواجه شود با مقاومت حداکثری و قهرمانانه، شکستی بی‌سابقه را بر بانیان تروریسم اقتصادی وارد می‌کند و آنجا که مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد، با شجاعت و قاطعیتی بی‌نظیر، هیمنه دشمن را درهم می‌کوبد و به متجاوزان درسی فراموش ناشدنی می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران نقش بی بدیلی در تامین ثبات و امنیت منطقه و جهان با جانفشانی قهرمانانه در صف مقدم مبارزه با پدید­ه­های شوم تروریسم، افراط­گرایی و قاچاق مواد مخدر و پرداخت بهای سنگین معنوی و مادی ایفاء‌کرده است. در همین راستا، یاد و خاطره قهرمان ملی و فراملی مبارزه با تروریسم و افراط­گرایی، شهید قاسم سلیمانی و همه شهدایی که جان خود را در این ‌راه فدای تامین صلح و امنیت در منطقه و جهان کردند، گرامی می­داریم.

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از موقعیت راهبردی جغرافیایی و منابع عظیم طبیعی و نیروی انسانی و بازار بزرگ، از ظرفیت بکر و بزرگی برای توسعه و گسترش همکاری­های اقتصادی و تجاری در همه عرصه­ها با تمامی‌کشورها برخوردار است.

در سال های اخیر روابط دوستانه و تاریخی میان ایران و ژاپن با اراده و تمایل رهبران دو کشور، در مسیر گسترش و توسعۀ مناسبات قرار داشته و مشورت های سیاسی سطح بالا، همکاری‌های علمی و دانشگاهی و تبادلات آموزشی و فنی سرلوحۀ ارتباطات دو کشور قرار داشته و انتظار می رود در سال 2021 با رفع مشکلات و مداخلات موجود، شاهد رونق و گسترش همکاری‌ها و تبادلات اقتصادی و تجاری بیشتری نیز باشیم.

 

مرتضی رحمانی موحد- سفیر     

 

イラン・イスラム共和国ナショナルデーに際しての、

駐日イラン・イスラム共和国大使のメッセージ

2021210

 

神の御名において

 

 42年前の今日、20世紀の最も民主的な革命の一つが勝利し、イマーム・ホメイニ師の指導下の、社会・政治分野での国民の役割と存在に支えられ、独裁的で外国に依存する君主制をイランの政治舞台から排除し、宗教的民主主義に基づく体制をイラン社会に確立させました。

 イランは、進歩的な統治制度を有する、歴史上最も古い人類文明の一つであります。

 イラン国民と政府は過去40年間、押しつけられた戦争と制裁、経済テロと最大限の圧力により敵によって引き起こされた陰謀と障害にもかかわらず、学術・経済・科学技術の分野で、多くの成果を上げてきました。それにより、農業・工業生産、ナノテクノロジー、平和利用を目的とする核エネルギーなどの分野において、完全国内生産が実現しています。国際機関の統計は、特に学術・科学技術の分野におけるイランの包括的な進歩と発展を示しています。

 イラン政府と国民は、過去42年間、相互尊重と名誉ある合意に基づく交渉がある場合は常に、国際条約を尊重し、そのすべての要件を完全に遵守してきました。抑圧的な最大限の圧力に直面するときには、最大限かつ英雄的な抵抗により、経済テロを引き起こした者たちに前例のない敗北を負わせてきました。また、侵略・侵害されたときには、比類なき勇気と決意で、敵の覇権を打ち砕き、侵略者に忘れがたい教訓を与えてきました。

 イラン・イスラム共和国は、テロ、過激主義、麻薬密売等との戦いの最前線で勇敢に自己犠牲を惜しまず、重い精神的および物質的な代償を払うことによって、地域と世界の安定と安全を確保する上でかけがえのない役割を果たしてきました。この点で、私たちは、テロと過激主義との戦いにおける国内および国際的英雄である殉教者ガーセム・ソレイマニ司令官、ならびに地域と世界の平和と安全を確保するために命を捧げたすべての殉教者の記憶を大切にしています。

 戦略的な地理的位置と巨大な天然資源、人的資源、および大きなマーケットを有しているイラン・イスラム共和国には、全ての国とあらゆる分野で経済協力および貿易を発展させる上での、未開拓で大きな潜在力があります。

 近年、イランと日本の間の友好的かつ歴史的な関係は、両国の指導者の意志と意欲により、拡大と発展の道を歩んでいます。ハイレベルの政治協議、科学的、文化的および学術的協力と、教育技術交流が二国間関係の主な礎です。2021年は、既存の問題と介入を払拭することにより、経済協力と貿易が、一層繁栄・拡大することを期待します。

 

イラン・イスラム共和国大使

モルテザ・ラフマーニ・モヴァッヘド

On National Day of the Islamic Republic of Iran

Message from the Ambassador of the Islamic Republic of Iran to Japan

February 10, 2021


In the Name of God

 

Forty-two years ago today, one of the most democratic revolutions of the 20th century won by removing the dictatorial and foreign-dependent monarchy from Iran's political scene. Under the guidance of Imam Khomeini, supported by the role and existence of the people in the social and political fields, a system based on religious democracy was established in Iranian society.

Iran is one of the oldest human civilizations in history with a progressive governance system.

Over the past 40 years, the Iranian people and government have accomplished many achievements in the fields of science, economy and technology despite the imposed wars and sanctions, the plots and obstacles caused by the enemy by economic terrorism and maximum pressure.  As a result, complete domestic production has been realized in fields such as agricultural/ industrial production, nanotechnology, and nuclear energy for peaceful use. Statistics from international organizations indicate Iran's comprehensive progress and development, especially in the fields of science and technology.

For the past 42 years, the Government of Iran and its people have respected international treaties and fully adhered to all their requirements whenever there are negotiations based on mutual respect and prestigious agreements. When faced with maximum oppressive pressure, Iran has inflicted unprecedented defeat with maximum and heroic resistance to those who caused economic terrorism. In addition, when invaded or infringed, Iran has demolished the enemy's hegemony with incomparable courage and determination, and hounded the invaders unforgettable lessons.

The Islamic Republic of Iran has played an irreplaceable role in ensuring the stability and security of the region and the world by bravely self-sacrificing at the forefront of the fight against terrorism, extremism and drug trafficking even at the cost of heavy mental and material costs.

In this regard, we cherish the memories of Commander Martyr Ghasem SOLEIMANI, a national and international hero in the fight against terrorism and extremism, and all martyrs who have dedicated their lives to ensuring peace and security in the region and the world.

Iran has untapped and great potential for developing economic cooperation and trade in all countries and areas with its strategic geographical location and huge natural/human resources, and a large market.

In recent years, the friendly and historical relationship between Iran and Japan has been expanding and developing, driven by the will and determination of the leaders of both countries. High-level political sessions, scientific, cultural and academic cooperation and educational technology exchanges are the main topics of bilateral relations. We hope that 2021 will further prosper and expand economic cooperation and trade by dispelling existing problems and interventions.

Ambassador of the I.R of Iran

Morteza RAHMANI MOVAHED

پیام متنی جناب آقای واشیو ای چیرو وزیر دولت در امور خارجه

جناب آقای رحمانی موحد ؛ سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در ژاپن ؛ خانمها و آقایان سلام ؛

اینجانب واشیو ای چیرو وزیر دولت در امور خارجه هستم .

بسیار مایه افتخار اینجانب است که به مناسبت چهل و دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران سخنرانی نمایم.

به دلیل شیوع ویروس کرونا ؛ رفت و آمد بین دو کشور همچنان با دشتواری مواجه است.

با این وجود ؛ طی سال گذشته تبادلات بین دو کشور در سطح عالی از جمله گفتگوی تلفنی سران دو کشور در ماه می و  سه ئور گفتگوی وزیران امور خارجه دو کشور شامل گفتگوی تلفنی به طور فعالانه انجام شد.

همچنین ؛ کشور ما در سال گذشته با توجه به اینکه در ایران ویروس کرونا زودتر شیوع پیدا کرده بود ؛به این کشور حمایت مالی به مبلغ حدود  5/27 میلیون دلار اختصاص داد.

علاوه بر این ژاپن اخیرا تصمیم گرفته است که در زمینه‌های بهداشتی و درمانی و غیره از طریق نهادهای بین المللی حمایت مالی بیشتری به مبلغ حدود 93/6 میلیون دلار نیز تخصیص دهد .

اینکه ژاپن و ایران توانسته اند حتر در شرایط دشوار ؛ گفتگو و همکاری با یکدیگر را به طور پیوسته ادامه دهند ؛نشان دهنده دوستی و پیوند مستحکم میان دو کشور می‌باشد.

ماه گذشته جناب آقای بایدن رییس جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد.

البته لازم است رویکرد هایی که دولت آقای بایدن اتخاذ خواهد کرد ؛ و نیز تحولات پیرامون روابط ایران و آمریکا و غیره را مورد توجه قرار دهیم .

لیکن ؛ ژاپن از توافق هسته ای ایران حمایت می نماید و امیدوار است که پایبندی کامل ایران به توافق هسته ای و بازگشت ایالات متحده آمریکا به توافق هسته ای محقق گردد.

ژاپن نیز با برخورداری از روابط دیرینه و دوستانه با ایران در جهت کاهش تنش و برقراری ثبات در خاور میانه به طور فعال به تلاش های دیپلماتیک خود ادامه خواهد داد.

اینجانب مایلم با اعلام عزم خود مبنی بر اینکه با همراهی دو کشور آینده ای صلح آمیز و سعادتمند را بسازیم ؛ به سخنرانی خود خاتمه دهم.

سپاسگزارم لینک ویدیو :

 https://b2n.ir/h28711

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما