ساعات کار بخش کنسولی
دوشنبه تا جمعه
صبح ها از ساعت 9:00 تا 11:30 - 13:00 تا 15:30
ساعات کار سفارت
دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9:00 تا 12:00- 13:00 تا 17:00

گالری فیلم