ساعات کار بخش کنسولی
دوشنبه تا جمعه
صبح ها از ساعت 10:00 تا 13:00
ساعات کار سفارت
دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9:00 تا 12:00- 13:00 تا 17:00


گالری فیلم