مراکز نمایشگاهی ژاپن

بدینوسیله به آگاهی می رساند که در ژاپن مراکز نمایشگاهی متعددی وجود دارد که علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس های ذیل اطلاعات مورد نیاز در مورد زمان و محل نمایشگاههای مختلف را کسب نمایند.

Exhibition and Convention Centers in Japan

Web Address

Name

 

http://www.bigsight.jp/english/

Tokyo Big Sight

 

1

https://www.m-messe.co.jp/en/

Makuhari Messe

 

2

http://www.pacifico.co.jp/english/tabid/500/Default.aspx

National Great Hall (National Convention Hall of Yokohama)

 

3

http://www.intex-osaka.com/en/

INTEX Osaka

 

4

https://www.gco.co.jp/en/

Osaka International Convention Center

 

5

https://www.t-i-forum.co.jp/en/

Tokyo International Forum

 

6

https://www.sora-scc.jp/eng/

Sapporo Convention Center

 

7

http://www.marinemesse.or.jp/eng/

Fukuoka Convention Center

 

8

http://www.oki-conven.jp/en/

Okinawa Convention Center

 

9

http://eventr.jp/en/venue/sunshine-convention-center/

Sunshine City Convention Center

 

10

https://portmesse.com/en

Port Messe Nagoya

 

11

http://www.aobayama.jp/english/

Sendai international Center

 

12

https://www.cul-shimane.jp/hall/english/

Shimane Prefectural Convention Center

 

13

https://www.tokimesse.com/english/

Toki Messe

 

14

http://www.winc-aichi.jp/

WINC Aichi

 

15

http://www.mamakari.net/en/

Okayama Convention Center

 

16

http://www.marinemesse.or.jp/eng/messe/

Marine Messe Fukuoka

 

17

https://www.mydome.jp/

My Dome Osaka

 

18

http://convention-a.jp/

West Japan General Exhibition Center

 

19

https://www.miyakomesse.jp/english/

Miyakomesse

 

20

 

National Capital Congress Convention Center

 

21

https://www.kagawa-mice.jp/en/facility.html

Kagawa international Conference Center & Exhibition Hall

 

22

http://www.kumamoto-if.or.jp/kcic/event/eventall.asp?LC=e

Kumamoto International Center

 

23

https://www.saitama-arena.co.jp/e/

Saitama Super Arena

 

24

 

Sapporo Prince Convention Hall

 

25

http://www.g-ncc.jp/en/about_en/

Nagaragawa Convention Center

 

26

 

Holt Hall Oita

 

27

 

International Convention Center Pamir

 

28

https://www.granship.or.jp/english/

Shizuoka Prefecture Convention Arts Center (Granship)

 

29

http://www.aiina.jp/en/aiinaoutline-en.html

Aina iwate Prefectural People information Center

 

30