یادداشت تفاهم همکاری بین موزه ای

یادداشت تفاهم همکاری های بین موزه ای بین آقای جبرئیل نوکنده مدیر موزه ملی ایران و آقای کنجی یوشیدا مدیر کل موزه ملی قوم شناسی اوساکای ژاپن در سال 1396 امضاء شد تا طرفین چارچوبی برای همکاری جهت پروژه های تحقیقاتی و تبادل کارشناسان و برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک داشته باشند.