امور کنسولی

درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف (اختلاف در مندرجات شناسنامه)

درخواست از هیات حل اختلاف در رابطه با مندرجات شناسنامه

 سفارت جمهوری اسلامی ایران  توکیو

 

درخواست از هیات حل اختلاف در رابطه با مندرجات شناسنامه

الف) موارد استفاده برگ درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف (فرم ضمیمه در پایین)

- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و یا گواهی ولادت و یا وفات و یا تکمیل سند ثبت فوت (برای درج مشخصات نامعلوم مندرج در ماده ۲۹ قانون ثبت احوال).

- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

- ابطال اسناد شناسنامه هایی که بیگانگان مورداستفاده قرارداده اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می شود.

- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم

- اصلاح اشتباه درثبت جنس صاحب سند

- تغییرنام های ممنوع

- حذف کلمات زاید غیرضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص

 

ب) نحوه تکمیل و ارسال برگ درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف مطابق شرح ذیل :

- درخواست و کلیه برگهای پیوست آن می بایست در دو نسخه تکمیل و ارایه گردد.

- چنانچه درخواست توسط وکیل تسلیم شود باید وکالتنامه رسمی وکیل و در صورتی که درخواست را قیم ارایه نماید تصویر قیم نامه و بطور کلی تصویر مدرکی که مثبت سمت متقاضی است باید ضمیمه دادخواست باشد.

- در قسمت اول مشخصات کامل درخواست کننده (صاحب سند) درج می شود.

- درقسمت دوم اگردرخواست ازطرف وکیل یا نماینده قانونی صاحب سند باشد مشخصات کامل وی درج شود.

- درقسمت سوم مشخصات کامل طرف اختلاف درج می شود.

- در قسمت چهارم موضوع یا عنوان خواسته بطور اختصار درج می شود.

- در قسمت پنجم دلایل و نوع مدارک مورد استناد درج می شود.

- در قسمت ششم شرح خواسته بصورت مختصر ولی مفید نوشته می شود.

- درنهایت پس از تکمیل درخواست محل امضاء به امضای درخواست کننده می رسد.

- چنانچه طرف اختلاف متعدد باشد و ردیف مربوط (ردیف سوم) گنجایش درج مشخصات و محل اقامت همه آنان را نداشته باشد درخواست کننده می تواند در برگ جداگانه اسامی و مشخصات مورد اشاره را بنویسد.

 

پ) مامور کنسولی درخواست رسیدگی را پس از تایید ، به همراه تصویر مستندات لازم به وزارت امور خارجه ارسال می نماید.

 

 ت) چنانچه درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف توسط هیات حل اختلاف حوزه صدور شناسنامه پذیرفته شود مراتب ازطریق نمایندگی به متقاضی اعلام تا نسبت به ارایه مدارک زیرجهت تعویض شناسنامه اقدام نماید:

۱- اصل شناسنامه متقاضی

۲- سه قطعه عکس ۴ × ۳ (برای سن ۱۵ سال تمام به بالا , با ذکرمشخصات سجلی در پشت عکسها)

۳- پرسشنامه تکمیل شده تعویض شناسنامه

۴- پرداخت هزینه بانکی تعویض شناسنامه

 یادآوری : بررسی درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف در سازمان ثبت احوال ایران (حوزه محل صدور شناسنامه) انجام می شود و به طور متوسط شش ماه طول می کشد

 تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی 

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

 مدارک لازم:

1-  اصل شناسنامه متقاضی و دو نسخه تصویر تمام صفحات آن

2-  اصل و تصویر کامل مدارک مربوط به نوع درخواست

3-  تکمیل و ارائه  فرم درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف 

4-  پرداخت هزینه خدمات کنسولی جهت رسیدگی از هیات حل اختلاف

 

 تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی 

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید