امور کنسولی

معافیت کفالت

مشمولینی که ادعای کفالت پدر، مادر، خواهر و ....... را دارند پس از مطالعه ضوابط مربوطه در سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا می توانند مدارک زیر را پس از تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت و اداره امور ایرانیان وزارت امور خارجه (واقع در ساختمان شماره 3) شخصاً، توسط پدر و مادر و یا وکیل خود به سازمان وظیفه عمومی ناجا واقع در (تهران - میدان سپاه )تحویل دهند.

*قبل از مراجعه به اداره امور ایرانیان جهت اطلاع از وصول پرونده از نمایندگی مربوطه به دبیرخانه این اداره به شماره 61153239 تماس گرفته شود

 

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل یک برگ فرم درخواست معافیت کفالت مبنی بر تأیید وضعیت خانوادگی و صحت ادعای مشمول که به امضاء سه نفر از بستگان وی رسیده باشد.در مواردی که فرد بستگانی در خارج از کشور ندارد، پس از تکمیل و ارسال مدارک، شهود می توانند ضمن اعلام نسبت با مشمول، قسمت مربوطه را در ایران تکمیل نموده و سپس به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند.

2- ارائه اصل شناسنامه جدید پدر و مادر مشمول و فتوکپی از کلیه صفحات، و یا گواهی فوت پدر و یا طلاقنامه مادر

3- ارائه اصل شناسنامه جدید خواهران و برادران مشمول و فتوکپی از کلیه صفحات، و یا گواهی فوت

4- ارائه دو قطعه عکس جدید پدر و مادر مشمول،  4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

5- ارائه اصل شناسنامه جدید همسر و یا همسران دیگر پدر و فتوکپی از کلیه صفحات آن، و یا گواهی فوت آنها

6- ارائه اصل شناسنامه جدید مشمول و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات آن حتی صفحات سفید

7-چهار قطعه عکس جدید مشمول،  4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده

8- ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی مشمول و یک سری فتوکپی خوانا  از تمام صفحات آن حتی صفحات سفید

9- ارائه اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل در صورت دانشجو بودن

10- ارائه اصل و کپی کارت شناسائی ملی

11- ارائه اصل و کپی مدرک اقامتی مشمول

12- تنظیم وکالت نامه توسط مشمول از طریق سامانه تاک برای پیگیری پرونده در وزارت امور خارجه و سازمان نظام وظیفه (پدر و مادر نیاز به وکالت نامه ندارند)

راهنمای تکمیل برگ درخواست معافیت کفالت وبرگ تایید درخواست معافیت(فرم درخواست معافیت کفالت)ویژه مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور

 

 پرداخت هزینه خدمات کنسولی جهت تائید وکالتنامه

 تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

 از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

الف- مشخصات مشمول:

1- مشمول با مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درخارج‌ ازکشور، تقاضای خود را برای بهره مندی از معافیت کفالت مطرح وپس‌از دریافت برگ درخواست معافیت‌ از نمایندگی، نسبت به درج مشخصات‌ سجلی، تحصیلی، اقامتی و سایر اطلاعات خواسته شده، در محل مربوط در فرم درخواست معافیت کفالت اقدام و با امضا واثر انگشت آن را تایید می نماید و متصدی امور کنسولی ضمن رویت اصل مدارک مانند شناسنامه،گذرنامه، مدرک تحصیلی، مدارک اقامتی و....، علاوه بر کنترل و تطبیق اطلاعات ثبت شده در فرم، اقامت مشمول در خارج از کشور را نیز احراز می نماید.

2- نوع معافیت کفالت، بر اساس ماده (44) قانون خدمت وظیفه عمومی مانند معافیت کفالت پدر 70 سال تمام، پدربیمارکمتر از 70 سال نیازمند مراقبت، مادر فاقد همسر، برادر صغیر و... توسط مشمول و با راهنمایی متصدی امور کنسولی تعیین و در محل مربوط درج می گردد.

3- عکس مشمول در محل مربوط بر روی فرم درخواست معافیت کفالت الصاق و به مهر نمایندگی ممهور می گردد.

ب- مشخصات بستگان مشمول :   

1- مشخصات‌ کلیه اعضای خانواده‌مشمول شامل پدر، مادر، برادران و خواهران(اعم از مجرد یا متاهل- تنی یاناتنی)به طور کامل و دقیق و برابر اطلاعات شناسنامه‌ای‌ توسط‌ مشمول در محل مربوط ‌در فرم درخواست معافیت کفالت درج می‌گردد و در صورتی که مشمول متقاضی معافیت کفالت جد ویا جده باشد، علاوه بر درج مشخصات جد یا جده باید مشخصات کلیه فرزندان جد یا جده و مشخصات کلیه نوه های آنان نیز در جدول مذکور درج گردد.

2- متصدی امورکنسولی ضمن رویت اصل شناسنامه‌های مربوط به بستگان مشمول، نسبت به کنترل وتطبیق اطلاعات ثبت شده در جدول اقدام خواهد کرد.

ج- مشخصات گواهان:

     سه نفر از بستگان مشمول با حضور در نمایندگی، ضمن درج مشخصات خود در محل مربوط فرم درخواست معافیت کفالت، صحت ادعای مشمول در خصوص کفالت درخواستی را با امضا و اثر انگشت تایید می نمایند.متصدی امور کنسولی می‌بایست نسبت به تفهیم مفاد ماده(60) قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد مجازات شهادت کذب،گواهی خلاف واقع و مکتوم داشتن حقیقت به گواهان اقدام و آنان را نسبت به موضوع توجیه نماید.

د- اظهاریه بستگان مشمول:

1- هریک از بستگان مشمول‌ شامل‌ پدر، مادر، برادر، خواهر، پدربزرگ و مادربزرگ‌ که مقیم خارج‌ ازکشور‌ بوده و مشمول حسب مورد تقاضای کفالت آنان را دارد، با حضور در نمایندگی، حسب مورد ردیف‌های 1 تا 6 در قسمت مربوط در فرم درخواست معافیت کفالت را علامت زده و با امضا واثر انگشت آن را تایید می‌نمایند.

2- هر یک از بستگان مشمول (پدر، مادر، برادر، خواهر، پدربزرگ ومادربزرگ) که مشمول حسب‌ مورد‌ تقاضای‌ کفالت‌ آنان را دارد می بایست برای احراز اقامت در خارج، ردیف (7) را نیز تکمیل نمایند.

 

 ر- گواهی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران:

1- مشمول، بستگان‌ مشمول‌ مقیم خارج‌ و گواهان‌ می‌بایست با حضور درنمایندگی و درحضور متصدی امور کنسولی ضمن تکمیل فرم، اظهارات خود را با امضا و اثر انگشت تایید نمایند.

2- متصدی‌ امور کنسولی می‌بایست‌ ضمن رویت‌ و بررسی مدارک‌ هویتی‌ اشخاص، نسبت به‌ احراز هویت‌ مشمول‌ و گواهان و همچنین احراز هویت و حیات بستگان مشمول اطمینان حاصل نموده و مراتب را با درج امضا و مهر در محل مربوط گواهی نماید.همچنین می‌بایست یک قطعه عکس تمام رخ بستگان مشمول در محل مربوط در فرم درخواست معافیت کفالت الصاق و به مهر نمایندگی ممهور گردد.

3- مدارک مورد نیاز به تناسب نوع معافیت – که بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی قابل تعیین است- از مشمول اخذ و کلیه مدارک برابر با اصل شده و ممهور به مهر نمایندگی گردد.

4- پرونده متشکله پس از تکمیل و تایید مسئول نمایندگی، به اداره امور ایرانیان ارسال تا از آن طریق جهت اقدام لازم به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال گردد.

 

ملاحظات:

  1- در صورتی که مشمول در خارج از کشور و بستگان وی که مدعی کفالت آنان است در داخل کشور حضور داشته باشند نیازی به تکمیل قسمت اظهاریه بستگان مشمول در فرم درخواست معافیت کفالت نمی باشد و نمایندگی صرفاً ردیف(1) قسمت گواهی را که در مورد مشمول است تایید و اقدامات بعدی را به عمل می آورد.

2- در صورتی که مشمول در داخل کشور و بستگان وی که مشمول مدعی کفالت آنان است درخارج ازکشور سکونت داشته باشند، حسب مورد ردیف های 1 تا 7 در قسمت اظهاریه فرم درخواست معافیت کفالت توسط بستگان ذیربط تکمیل و نمایندگی صرفاً ردیف (2)قسمت گواهی را که درمورد بستگان مشمول است تایید و اقدامات بعدی را به عمل می آورد.

3- درصورتی که مشمول و بستگان وی که مدعی کفالت آنان‌ است هر دو درخارج‌ ازکشور سکونت‌ داشته باشند،کلیه قسمت های فرم درخواست معافیت کفالت حسب مورد تکمیل می گردد.

4- با تکمیل برگه‌ مذکور نیازی به صدور گواهی تجرد برای مادر، مادربزرگ و خواهرمشمول و همچنین گواهی قید حیات برای سایر بستگان که مشمول مدعی کفالت آنان است نمی باشد.

5- در صورتی که مشمول در خارج از کشور سکونت داشته باشد، پیگیری امور مربوط توسط پدر و مادر بلامانع است لیکن پیگیری اقدامات توسط سایر اشخاص نیازمند ارائه وکالت نامه از سوی مشمول خواهد بود.

6-در صورتی که معافیت کفالت نیازمند اعلام نظر پزشکی مبنی بر نیازمندی بستگان مشمول به مراقبت باشد و بستگان مشمول نیز مقیم خارج از کشور باشند، علاوه بر تکمیل فرم درخواست معافیت کفالت و ارسال مدارک مربوط به معافیت‌کفالت، می بایست«برگ رسیدگی به وضعیت پزشکی ویژه بستگان بیمار مشمول » برابر فرم شماره فرم رسیدگی به وضعیت ویژه بستگان مشمول توسط نمایندگی مجری معاینات پزشکی تکمیل گردیده نیز به همراه مدارک پزشکی مربوط به بیماری، به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال گردد.(بستگان بیمار مشمول در صورت تمایل می توانند به داخل کشور مراجعه و در شورای پزشکی وظیفه عمومی مورد معاینه قرار گیرند)