امور کنسولی

معافیت تحصیلی دانش آموزی

 دانشجویان مشمول نظام وظیفه در خارج از کشور پس از تشکیل پرونده تحصیلی درسامانه تاک و مراجعه به نمایندگی با ارائه اصل مدارک بارگذاری شده و اطمینان از ارسال مدارک از طریق سامانه به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، باید موضوع معافیت تحصیلی خود را از طریق بستگان در تهران به تناسب رشته تحصیلی با مراجعه به وزارت مربوطه و نظام وظیقه پیگیری نمایند تا نتیجه در سامانه تاک اعمال و امکان استفاده آنان از تسهیلات دانشجویی در نمایندگیفراهمگردد. 

 

- تازمانی که مجوز استفاده از تسهیلات غیر ارزی برای این قبیل دانشجویان به نمایندگی ها اعلام نگردد دانشجو مشمول بوده و امکان استفاده از تسهیلات غیر ارزی دانشجویی میسر نمی گردد. 

معافیت تحصیلی دانش آموزی

دانش آموزانی که در دوره متوسطه (دبیرستان) اشتغال به تحصیل دارند و مشمول خدمت نظام وظیفه (تاریخ تولد + 18)می باشند در صورتی که قبل از ورود به سن مشمولیت (18 سالگی) از ایران خارج شده باشند می توانند با ارائه مدارک لازم درخواست معافیت تحصیلی دانش آموزی نمایند.

بخش دانشجویی سفارت پس از دریافت مدارک لازم و تایید آنها نسبت به تهیه معرفی نامه به عنوان اداره امور دانشجویی و بورسهای وزارت امور خارجه ایران اقدام و تحویل دانش آموز می نماید.

دانش آموز متقاضی باید نسبت به ارسال مدارک جهت یکی از بستگان خود در ایران اقدام تا ضمن مراجعه به اداره دانشجویی و بورسهای وزارت امور خارجه ایران (میدان امام خمینی(ره) ساختمان شماره 3 طبقه دوم)، معرفی نامه لازم جهت اداره مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش دریافت نماید. اداره آموزش و پرورش پس از بررسی مدارک نسبت به صدور معافیت تحصیلی دانش آموزی اقدام و آن را به ااره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رونوشت به سفارت اقدام خواهد نمود. دانش آموز نیز پس از کسب اطمینان از صدور معافیت تحصیلی به کشور مسافرت و ضمن مراجعه به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی نسبت به دریافت اجازه خروج اقدام می نماید.

 

مدارک لازم جهت اخذ معافی تحصیلی 


- تکمیل پرسشنامه درخواست معافیت تحصیلی

- اصل شناسنامه و یک نسخه تصویر خوانا از کلیه صفحات آن

- اصل گذرنامه و یک نسخه تصویر خوانا از صفحات 2 تا 9 و صفحه مهر آخرین ورود و خروج از کشور
- گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر تاریخ شروع به تحصیل و تاریخ پایان احتمالی آن
- سه قطعه عکس جدید 3*4 بدون کلاه و عینک و زمینه سفید با درج مشخصات صاحب عکس در پشت عکسها
- اصل و تصویرخوانا از دو طرف کارت اقامت معتبر

- در صورت پیگیری توسط بستگان، تنظیم وکالتنامه نظام وظیفه ضروری است.

- پاکت تمبردار سفارشی برگشت متضمن نشانی پستی