امور کنسولی

مشمولان دانشجو فرزند مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران

مشمولان دانشجو فرزند مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران

 

فرزندان مشمول مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که در یکی از دانشگاههای محل ماموریت پدر مشغول به تحصیل هستند به دو صورت زیر می توانند از کشور خارج شوند:

 

الف: چنانچه بیش از 4 نیمسال تحصیلی از تحصیلشان نگذشته باشد و ظرف مدت یکسال از تاریخ خروج وارد دانشگاه شد ه باشند.

1- مجوز خروج صادر خواهد شد.

2- معافیت تحصیلی خواهند گرفت.

3- با رعایت سقف مجاز ادامه تحصیل دانشجویان مشابه داخل کشور، می توانند در خارج از کشور تحصیل نمایند.

4- در خاتمه تحصیلات پس از معرفی بموقع خود بدون غیبت برگ اعزام دریافت می کنند.

 

ب: چنانچه بیش از 4 نیمسال تحصیلی از تحصیلشان گذشته باشد و بعد از یکسال از تاریخ خروج از کشور وارد دانشگاه شوند ( طبق تبصره2  ماده 103 رفتار خواهد شد)

ماده103- اداره وظیفه عمومی از مشمولانی که به طور موقت در موارد مندرج در این آئین نامه به خارج مسافرت می نمایند تضمین لازم به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی اخذ نموده و با مشمول شرط
می نمایند که در صورت عدم مراجعت به موقع مبلغ مورد تضمین به نفع دولت ضبط و نسبت به احضار مشمولان مورد بحث از طریق مبادی ذیربط اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

تبصره1- در صورتیکه تودیع سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی مقدور نباشد ادراه وظیفه عمومی مجاز است با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی و وضعیت مشمول و شخصی که به عنوان متعهد مراجعه می کند بجای سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تعهد کتبی اخذ نماید.

تبصره2- فرزندان مشمول مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، همچنین کسانی که بر اساس قوانین مربوط تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند با تایید وزارت امور خارجه و ارائه تعهد کتبی میتوانند مادام که ماموریت والدین آنها در خارج از کشور ادامه دارد، ایشان را همراهی نمایند.

تبصره3- خروج موقت مشمولان زیر از کشور، در صورتیکه دارای معافیت تحصیلی باشند در مدت اعتبار کارت معافیت موقت، بدون اخذ تضمینهای فوق الذکر مجاز خواهد بود:

  •  دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور که از طریق کنکور رسمی سراسری پذیرفته شده اند با معرفی کتبی مراجع یاد شده.
  •  طلاب علوم دینی حوزه های علمیه با تاییدیه کتبی شورای مدیریت حوزه علمیه قم یا نمایندگی آن در استانها.

1- مجوز خروج صادر خواهد شد.

2- معافیت تحصیلی نخواهند داشت.

3- با رعایت سقف تحصیلی مانند تحصیل دانشجویان مشابه داخل کشور می توانند در خارج از کشور تحصیل نمایند.

4- در خاتمه پس از معرفی بموقع خود برگ اعزام بدون غیبت دریافت میکنند.