امور کنسولی

هزینه های کنسولی

بسمه تعالی

فهرست تعرفه کنسولی (pdf)

فهرست تعرفه
1398/7/1

نرخ تسعیر 124

ردیف

                  احوال شخصیه

یورو

ین

1

صدور شناسنامه

20

2500

2

تعویض شناسنامه

20

2500

3

صدورنخستین شناسنامه المثنی

35

4300

4

صدوردومیـن شناسنامه المثنی

75

9300

5

تغییر نام و نام خانوادگی

41

5100

6

حل اختلاف سند سجلی

25

3100

7

تائید عکس اتباع ایرانی ( هر قطعه )

2

250

8

الصاق عکس به شناسنامه

10

1200

9

صدور گواهی تجرد

12

1500

10

اولین کارت شناسائی ملی

20

2500

11

المثنی کارت شناسائی ملی

40

4500

12

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایرانی در خارج از کشور

12

1500

13

صدور پروانه زناشوئی

24

3000

14

ثبت ازدواج

18

2200

15

ثبت طلاق ( در شرایط حضور زوجین )

41

5100

16

ثبت طلاق ( یک طرفه بدون استعلام از مرکز )

53

6600

17

ثبت طلاق ( یک طرفه با مجوزمرکز )

96

11900

18

اخذ آثار انگشتان در نمایندگی

18

2200

19

درخواست صدورگواهی عدم سوء پیشینه

18

2200

20

ترجمه شناسنامه ( صفحه اول )

12

1500

21

صدور گواهی تاهل  ( و یا ترجمه کامل شناسنامه )

22

2700

22

ثبت و تصدیق وصیت نامه

24

3000

23

تحریر ، تنظیم و تصدیق صورت مجلس ( بدون بار مالی )

24

3000

24

تحریر ، تنظیم و تصدیق صورت مجلس ( با بار مالی)

144

17900

25

تائید و ترجمه گواهی ولادت ( درج مهر اصالت ) درصورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی

18

2200

26

نصب قیم یا امین موقت

24

3000

27

صدور انواع گواهی (نسبت،تابعیت ،اقامت و غیره) برای افراد حقیقی و بدون بار مالی

13

1600

28

اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی مادر

6

700

گذرنامه

29

صدور و تعویض گذرنامه

100

12400

30

صدور و تعویض گذرنامه افراد زیر 18 سال تمام

50

6200

31

صدور گذرنامه عابرین غیرمجاز

200

24800

32

صدور گذرنامه مخدوش وآبدیده

150

18600

33

صدور گذرنامه مفقوده (المثنی )

150

18600

34

تغییر محل اقامت

18

2200

35

صدور خروجی مشمولین و غیر تسهیلاتی

18

2200

36

استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور

18

2200

37

صدور یادداشت برای نمایندگیهای خارجی (تقاضای روادید ، تائیدگذرنامه و .  .  .  ) برای هر نفر

18

2200

تابعیت

38

اظهارنامه بقاء به تابعیت پدر

18

2200

39

سند بقاء بر تابعیت پدر

35

4300

40

اظهاریه تحصیل تابعیت

25

3100

41

سند تابعیت ( به ازای هر همراه 100 یورو)

48

6000

42

اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

19

2400

43

موافقت نامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

35

4300

44

درخوست بازگشت به تابعیت اصلی ( بانوان )

19

2400

45

موافقت نامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان)

25

3100

46

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان)

14

1700

47

موافقت نامه بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان)

19

2400

48

درخواست اختیار تابعیت زوج

25

3100

49

موافقت نامه اختیار تابعیت زوج

41

5100

50

تقاضانامه خروج از تابعیت

47

5800

51

سند خروج از تابعیت ( به ازای هر همراه 100 یورو )

241

29900

52

درخواست بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

14

1700

53

سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

36

4500

54

سند شناسائی تابعیت خارجی

241

29900

تائید اسناد و مدارک خارجی

55

تصدیق اعتبار و سرمایه شرکتها(ترازنامه ، اساسنامه ، روزنامه رسمی و آگهی های سرمایه شرکت ، صورت مطالبات مجمع عمومی ، گواهی سهام و سهم الشرکه ، شرکت نامه و . . . )

54

6700

56

تصدیق اعتبار و سرمایه بازرگانان( در صورت ارائه مدارک کافی مانند کارت بازرگانی ،گواهی های سرمایه گذاری ، گواهی مربوط به مالکیت بازرگانی و غیره )

54

6700

57

تصدیق معرفی نامه نمایندگان شرکتها

54

6700

تصدیق صورت حساب فروش کالا ( فاکتور )

58

از 1  تا 5.000.000 ریال ( معادل 1 تا 152 یورو )

18

2200

از 5.000.001 تا50.000.000 ریال ( معادل 153 تا 1516 یورو )

60

7400

از50.000.001 تا 250.000.000 ریال ( معادل 1517 تا 7576 یورو )

107

13300

از 250.000.001 تا 500.000.000 ریال ( معادل 7577 تا 15152 یورو )

216

26800

از 500.000.001 تا2.500.000.000 ریال ( معادل 15153 تا 75758 یورو )

420

52100

از 2.500.000.001 ریال به بالا  ( از 75758 یورو )

840

104200

تصدیق گواهی مبدإ یا مقصد کالا در صورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورت  حساب ارائه شده

59

از 1  تا 5.000.000 ریال ( معادل 1 تا 152 یورو )

18

2200

از 5.000.001 تا50.000.000 ریال ( معادل 153 تا 1516 یورو )

60

7400

از50.000.001 تا 250.000.000 ریال ( معادل 1517 تا 7576 یورو )

107

13300

از 250.000.001 تا 500.000.000 ریال ( معادل 7577 تا 15152 یورو )

216

26800

از 500.000.001 تا2.500.000.000 ریال ( معادل 15153 تا 75758 یورو )

420

52100

از 2.500.000.001 ریال به بالا  ( از 75758 یورو )

840

104200

تصدیق سالم یا معیوب بودن کالا ، گواهی استاندارد کالا،گواهی بازرسی کالا ، گواهی بهداشتی کالا و  . . . در صورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورت حساب ارائه شده

60

از 1 تا 50.000.000 ریال ( معادل 1 تا 1516 یورو )

36

4500

از50.000.001 ریال تا5.000.000.000 ریال ( معادل 1517 تا 151516 یورو )

96

11900

از5.000.000.001 ریال تا50.000.000.000 ریال ( معادل 151517 تا 1515152 یورو )

180

22300

بیش از 50.000.000.001 ریال ( از 1515152 یورو )

336

41700

61

برای هرگونه تصدیق در بندهای 58 لغایت 60 در صورت عدم ذکر بهاو عدم ارائه صورت حساب حداکثر تعرفه های مندرج در بندهای مذکور اخذ خواهد شد .

حد اکثر تعرفه

تصدیق اسناد تملک ، مطالبات ، دارائی یا اموال در صورت تعیین بها

62

از 1 تا 5.000.000 ریال ( معادل 1 تا 152 یورو )

12

1500

از 5.000.001 تا 50.000.000 ریال  ( معادل 153 تا 1516 یورو )

54

6700

بیش از 50.000.001  ریال ( از 1516 یورو )

84

10400

تصدیق اسناد تملک ، مطالبات ، دارائی یا اموال بدون ذکر بها

63

املاک و اموال غیرمقبول

96

11900

اموال منقول با تشخیص نمایندگی از ارزش بهای کالا به ازای هر پانصد هزار ریال

2

250

64

وصول مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع یا دولتهای خارجی از طریق نمایندگی یا به وسیله اقدامات دیپلماتیک یا قراردادهای بین المللی

معادل 5% کل مبلغ وصول شده

65

بابت جمع آوری و وصول ماترک منقول به ازای هر 500.000 ریال

2

250

66

بابت جمع آوری و وصول اموال غیر منقول

 %7از ارزش خالص مالی

67

بابت تحریر ترکه و مهر و موم آن

 %5از ارزش خالص ماترک

68

برای حفاظت اموال منقول از قبیل اثاثیه منزل ، ماشین آلات و غیره

 %7از ارزش خالص مالی

69

حق الزحمه اخذ دیه ، بیمه و خسارات افرادی که به هر علتی در خارج از کشور فوت می کنند .

 %5دریافتی نمایندگی

70

فروش اموال اتباع ایرانی توسط نمایندگی به مناسب جمع بها

 %7از درآمد خالص

71

تصدیق قراردادکار بین اشخاص حقیقی و حقوقی

12

1500

72

تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی ( بدون بار مالی )

12

1500

تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی ( با بار مالی )

73

از 1 تا 5.000.000 ریال ( معادل 1 تا 152 یورو )

12

1500

از 5.000.001 تا 50.000.000 ریال ( معادل 153 تا 1516 یورو )

36

4500

از 50.000.001 ریال به بالا ( از 1516 یورو به بالا )

60

7400

امور کلی و متفرقه

74

تصدیق انواع اقرارنامه

18

2200

75

تصدیق امضاء و مهر دوائر دولتی و نمایندگیهای ج . ا . ا . در خارج از کشور

18

2232

76

تصدیق امضاء و مهر مقامات رسمی و دوائر دولتی خارجی

24

3000

77

تصدیق امضای اشخاص متفرقه ( اتباع جمهوری اسلامی ایران )

12

1500

78

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش ) اموال غیر منقول

132

16400

79

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش ) اموال منقول

26

3200

80

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند خرید اموال ، دریافت مستمری یا حقوق بازنشستگی ، امور اداری ، بانکی ، قضائی و غیره

13

1600

81

صدور گواهی فوت ( درصورت ثبت فوت ) هر برگ

7

900

82

بابت تائید صفحه های بعدی  و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بندهای 57تا 70 ( هر صفحه 10% بهای بند مربوطه )

ده درصد

83

حق الزحمه ترجمه  اوراق توسط نمایندگیها هر صفحه،(هرصفحه 25سطر و هرسطر15کلمه،کمتراز15سطر50% یک صفحه کامل محاسبه می گردد . )

30

3700

84

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدورخروجی مشمولین

30

3700

85

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوزبرای صدورخروجی عابرین غیرمجاز

35

4300

86

کپی برابر اصل کردن هر برگ ( هر مهر و امضاء )  در نمایندگیهای خارج از کشور به اسنثناء موضوعات ردیف 71

12

1500

87

رضایت خروج همسر و فرزند

12

1500

88

ترجمه گواهینامه رانندگی

10

1200

89

ترجمه سند خروج از تابعیت

15

1900