امور کنسولی

درخواست تغییر نام خانوادگی

درخواست تغییر نام خانوادگی

طبق ماده 40 قانون ثبت احوال کشور، تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور انجام خواهد شد. متقاضی می تواند بر اساس مقررات مربوطه درخواست تغییر نام خانوادگی خود را به انضمام مدارک زیر به سفارت جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید.


مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل فرم درخواست تغییرنام خانوادگی

 

 2-  ارائه اصل شناسنامه جدید متقاضی 

 

3- یک قطعه عکس جدید 4*3  تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده . برای خانمها با رعایت کامل حجاب اسلامی

 

 

ملاحظات : 

 

متقاضیان همچنین می توانند مراحل درخواست تغییر نام خانوادگی را پس از ارائه مدارک و تآیید آن توسط سفارت، از طریق وکالت در داخل کشور انجام دهند

 

ب) موارد تغییر نام خانوادگی

اشخاص واجد شرایط می توانند در موارد زیر درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند :

۱- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد , مانند : پالانی , بیچاره , گدا , آشوغ , درویزه و امثال آن.

۲- نام خانوادگی بیش ازدوکلمه باشد , مانند : خنجری برار عزیزی , فلاح ناگزیر لنگرودی , قره خانی علی آبادی , امیری پور مقدم و نظایر آن . تبصره:کلماتی که به (یاء نسبت) به صورت مفرد یا جمع ختم شوند یک کلمه محسوب می شوند , مانند : حسینی , حسینیان وغیره .

۳- نام خانوادگی از واژه های خارجی یا با آن ترکیب شده باشد , مانند: علی اف , چارلتون , جانسون و غیره

۴- نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد. مانند: بی دین، شیطان پرست، شاه پرست و نظایر آن .

۵- نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد , مانند : سرهنگ , خان , مهندس و ...

۶- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.

۷- هرگاه محکومیت جزایی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد. (ارایه رونوشت مصدق دادنامه قطعی، الزامی است) - محکومیت موثر کیفری عبارت است از محکومیت به حد، محکومیت به قطع یا نقص عضو، محکومیت به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی، محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر، سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی مشابه با هر میزان مجازات (جرمهای عمدی مشابه نظیر سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و خیانت در امانت)

۸- هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدری، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد. تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت می نماید با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است.

 

پ) موارد حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی

اشخاص واجد شرایط می توانند در موارد زیر حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:

۱- نام خانوادگی , ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد. مانند: افتخاری تهرانی , تبریزی رادمنش و نظیر آن.

۲- نام خانوادگی , ترکیبی از یک واژه و نام ایل یا طایفه باشد , مانند : محسنی قشقائی , زرالوندی احمدی و ...

۳- نام خانوادگی , ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف یا مشاغل باشد، مانند : بنکدار قاسمی، مجیدی سقطچی و غیره.

۴- هرگاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی، حرف، عدد یا کلمه زاید باشد، مانند : م قاسمی، شکوهی هفت، مرحومه حسنی و غیره.

تبصره ۱ - هرگاه نام خانوادگی ترکیبی از دو نام محل یا منسوب به محل، دو شغل یا دو ایل و طایفه یا ترکیبی از آنها باشد، به انتخاب متقاضی یکی از دو جزء قابل حذف است، مانند : شیرازی مشهدی، قناد زرگر، موگوئی بختیاری و نظایر آن.

تبصره ۲ - چنانچه نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل به همراه یک کلمه یا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل، کلمه مزبور نیز حذف می گردد، مانند : امیری دزفولی زاده

 

لینک دریافت فرم تغییر نام خانوادگی