امور کنسولی

صدور سند بقاء به تابعیت پدر

متقاضیان دریافت سند بقاء به تابعیت پدر باید در فاصله سنین 18 تا 19 سال تمام باشند، مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی که دارای گواهی ولادت رسمی بوده و بین سنین 18 تا 19 سالگی در خارج از ایران اقامت داشته اند، تبعه خارج محسوب می شوند و بجای دریافت سند بقاء به تابعیت پدر، با تسلیم اصل گواهی ولادت خود، گواهی مبنی بر نداشتن شرایط مندرج در بند 5 ماده 976 قانون مدنی( کتاب تابعیت ) را دریافت می‌دارند

مدارک مورد نیاز :

1-    تکمیل فرم اظهاریه بقاء به تابعیت پدر توسط متقاضی در سه نسخه

2-    تقاضای کتبی متقاضی شامل خلاصه شرح حال و علت یا علل درخواست بقاء به تابعیت پدر

3-    ارائه تعداد 12 قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

4-    ارائه اصل گواهی ولادت رسمی برای مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی

5-    ارائه اصل شناسنامه جدید ایرانی برای مشمولین بند 4 ماده 976 قانون مدنی

6-     ارائه گواهی از دولت متبوعه پدر متقاضی مبنی براینکه نامبرده را تبعه خود خواهد شناخت

7-    اسناد و مدارک تابعیت اصلی پدر

8-    اسناد و مدارک تابعیت اصلی مادر

9-    ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های کنسولی طبق تعرفه هر نمایندگی

ملاحظات :

کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، مدارک خود را شخصاً تحویل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود نمایند و کسانی که مقیم ایران هستند از طریق استانداری های محل سکونت خود اقدام نمایند