امور کنسولی

معافیت تحصیلی

 دانشجویان مشمول نظام وظیفه در خارج از کشور پس از تشکیل پرونده تحصیلی درسامانه تاک و مراجعه به نمایندگی با ارائه اصل مدارک بارگذاری شده و اطمینان از ارسال مدارک از طریق سامانه به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، باید موضوع معافیت تحصیلی خود را از طریق بستگان در تهران به تناسب رشته تحصیلی با مراجعه به وزارت مربوطه و نظام وظیقه پیگیری نمایند تا نتیجه در سامانه تاک اعمال و امکان استفاده آنان از تسهیلات دانشجویی در نمایندگیفراهمگردد. 

- تازمانی که مجوز استفاده از تسهیلات غیر ارزی برای این قبیل دانشجویان به نمایندگی ها اعلام نگردد دانشجو مشمول بوده و امکان استفاده از تسهیلات غیر ارزی دانشجویی میسر نمی گردد. 

---------------------------------------------------

بسمه تعالی

از: سازمان وظیفه عمومی ناجا- معاونت مشمولان و امور معافیتها –اداره تحصیلی

به: سرپرست محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع: درخواست معافیت تحصیلی

با احترام، پیرو دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی به شماره 960825/د.ت/2/23 مورخ 1/9/1396، همانطور که در بند (8) از فصل سوم –دستورات هماهنگی ابلاغ گردیده است." دانشجویان دانشگاه های داخل کشور موظف هستند حذاکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به اخذ معافیت تحصیلی یا مجوز ثبت نام موقت اقدام نمایند در غیر اینصورت امکان ثبت درخواست معافیت تحصیلی وجود نداشته و مشمول فاقد شرایط شناخته می شود. همچنین دانشجویانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل شده اند باید حداکثر تا پایان سال اول تحصیلی نسبت به دریافت معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند، در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نبوده و پس از گذشت مهلت معرفی به عنوان مشمول غایب محسوب می گرددند".

دانشجویان مشمولی که شرایط اخذ معافیت تحصیلی را دارند ولی تاکنون درخواست خود را به ثبت نرسانده اند، برای آخرین مرتبه و حداکثر تا تاریخ 31/6/1397 فرصت داده می شود تا با ارایه مدارک لازم نسبت به دریافت معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند. بدیهی است از تاریخ1/7/1397 مطابق دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی، درخواست های مربوطه قابل رسیدگی نبوده و تبعات ناشی از آن بر عهده دانشجویان خواهد بود.  

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا

سرتیپ پاسدار بهرام نوورزی

-----------------------------------------------------------

از: معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی

به: مدیر کل محترم کنسولی وزارت امور خارجه

موضوع: درخواست معافیت تحصیلی

احتراماً، به پیوست نامه شماره 8-3/03/2/23 مورخ 30/03/1397 سازمان نظام وظیفه عمومی در خصوص حداکثر مهلت دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا پایان سال اول تحصیل ارسال می گردد.

با توجه به مساعدت آن سازمان با اعطای معافیت تحصیلی به افرادی که تاکنون نسبت به ارائه درخواست خود اقدام ننموده اند
 (تا پایان شهریور 1397) خواهشمند است دستور فرمائید مراتب فوق از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به متقاضیان اطلاع رسانی گردد، ضمناً با توجه به روند بررسی مدارک در سامانه، لازم است متقاضیان واجد شرایط حداکثر تا تاریخ 15/5/1397 نسبت به درخواست معافیت تحصیلی و ارائه مدرک مورد نیاز در سامانه تسهیلات ارزی و غیر ارزی مرکز خدمات آموزشی به نشانیhttp://nemoneh.behdasht.gov.ir/educationportal اقدام نمایند.

مشاورمعاون آموزشی

دکتر حمید اکبری