امور کنسولی

اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه

اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه

 

سفارت جمهوری اسلامی ایران  توکیو

 

شرایط اصلاح تاریخ تولد

 

 

براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 وتبصره آن ، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع بوده و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال تنها یک بار در طول عمر وآن درصورتی است که اختلاف سن واقعی متقاضی با سن مندرج دراسناد سجلی وی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد.

دراین حالت متقاضی با مراجعه به اداره ثبت احوال حوزه محل صدور شناسنامه درخواست خود را ارائه می نماید.

 

رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال در صلاحیت مرجع قضائی داخل کشور بوده که متقاضی و یا وکیل ایشان با ارائه مدارک مثبته می توانند تقاضای رسیدگی نمایند.

 

چنانچه تاریخ تولد در اسناد برخلاف تاریخ تولد مندرج در گواهی تولد(مستند تنظیم سند) توسط مأمور به اشتباه درج شده باشد، امکان اصلاح تاریخ تولد از طریق هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال حوزه محل صدور شناسنامه وجود دارد.