امور کنسولی

درخواست تایید مدرک پزشکی

بیمارانی که با مجوز شورایعالی پزشکی به خارج از ایران اعزام و معالجه می شوند، باید پس از پایان معالجات به بخش کنسولی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مستقر در کشور محل معالجه مراجعه و درخواست تایید اوراق و مدارک مربوط به معالجه و هزینه های انجام شده را نمایند. تایید اوراق و مدارک پزشکی بیمارانی که با مجوز شورایعالی پزشکی به خارج از ایران اعزام و مورد معالجه قرار گرفته اند به روش زیر انجام می پذیرد.


مدارک لازم:

یک برگ درخواست کتبی بیمار برای تایید مدارک
ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی حاوی روادید کشور محل معالجه
اصل مجوز شورایعالی پزشکی
ارائه اصل مدارک پزشکی (هزینه معاینه، آزمایشگاه، عمل جراحی، بیمارستان و ...) با مهر و امضاء بیمارستان و تایید مقامات محل

روش انجام کار:
الف- اوراق و مدارک مورد ارایه می بایست بدون هر گونه خط خوردگی، لاک گرفتگی، اصلاح و یا هر گونه خدشه باشد.

چنانچه مندرجات هر یک از آنها مخدوش یا دارای اشکال باشد پذیرش و بررسی مدارک تا رفع اشکال به تعویق خواهد افتاد.
مدارک مربوط به هزینه رفت و آمد، تغذیه و اقامت برای تایید قابل قبول نمی باشند.
تصاویر مدارک مورد ارایه می بایست کاملاً روشن و خوانا باشند.

ب - در قسمت محل اقامت گذرنامه بیمار می بایست نام "ایران" به عنوان کشور محل اقامت درج شده باشد.

چنانچه بیمار مقیم کشور خارج از کشور باشد تایید مدارک پزشکی بدون استفاده از فرم متحدالشکل (نمونه شماره 5) صورت خواهد گرفت.

پ - مأمور کنسولی اوراق و مدارک معالجه بیماران دارای مجوز شورایعالی پزشکی را با تکمیل فرم متحدالشکل (نمونه شماره 5) تایید و پس از امضاء و مهر تحویل وی خواهند نمود.
ت- تایید اوراق و مدارک مربوط به معالجه بیماران ایرانی در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بدون دریافت هر گونه هزینه صورت می گیرد