امور کنسولی

تسهیلات ارز دانشجویی

بر اساس اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آگاهی دانشجویان محترم می رساند:

پیرو بخشنامه233452 /97  مورخ 1397/07/08 بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ 1397/06/31 ارز دانشجویی 4200 تومان حذف گردید و پس از این فروش و پرداخت ارز دانشجویی از سوی بانک مرکزی به نرخ ETS ( سامانه معاملات الکترونیک ارز)  تعیین می گردد. لذا دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشوررشته های غیر پزشکی) واجد شرایط دریافت ارز دانشجویی می توانند از طریق سامانه سجاد به آدرسportal.saorg.ir    نسبت به بارگزاری مدارک لازم جهت معرفی به بانک طبق ضوابط جدید بانک مرکزی اقدام نمایند.  

 

 اطلاعیه  -کنسولی و  بخش دانشجویی

اعلام نظر بانک مرکزی در خصوص نقل و انتقال ارز دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل پیرو اقدامات و تلاشهای سفارت بدینوسیله اعلام نظر بانک مرکزی در خصوص نقل و انتقال ارز دانشجویان آزاد به تحصیل بشرح زیر می باشد :

با عنایت به سیاست های ارزی ابلاغی به موجب تصویب نامه شماره 63793/ ت 55633ه - مورخ 16/5/1397 هیات محترم وزیران  ، وفق مفاد بند (3) از قسمت(ب) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بند (3)  بخشنامه 171968/97 مورخ 20/5/1397و سایر مکاتبات مرتبط بعدی ،تامین هزینه های ارزی بابت اقامت و شهریه دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور ،در صورت احراز شرایط مندرج در مقرارت  فوق الذکر ، به نرخ بازار مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)از طریق بانک های عامل منتخب (تجارت وسامان ) پیش بینی گردیده است . ضمنا خاطر نشان می سازد بر اساس مفاد نامه عمومی شماره 233452/97 مورخ 8/7/1397 این بانک در صورت امکان انجام حواله ارزی از طریق روابط کارگزاری بانک های عامل و یا صرافی های مجاز بابت شهریه دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور تامین و پرداخت ارز به صورت اسکناس نیز به نرخ بازار امکان پذیر گردیده است .