امور کنسولی

صدور مجوز خروج مشمولان از کشور

جهت دریافت اطلاعات در خصوص صدور مجوز خروج مشمولان از کشور به بخش گذرنامه مراجعه شود.

----------------------------------------

پایان اعتبار مهر خروج مشمولین با مضمون اعتبار تا اطلاع ثانوی

با توجه به پایان اعتبار مهر تردد خروج ویژه مشمولین با مضمون اعتبار تا اطلاع ثانوی که بعضا در گذرنامه مشمولین خارج از کشور در سال 1396 درج شده است به اطلاع می رساند، کلیه مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور جهت تردد در سال 1397 بایستی نسبت به دریافت مهر جدید خروج ویژه مشمولین از نمایندگی ها اقدام نمایند. 

شایان ذکر است در صورت ورود مشمولین نظام وظیفه با مهر قبلی به داخل کشور از خروج آنان ممانعت به عمل می آید.