امور کنسولی

ثبت فوت

صدور گواهی فوت

 

                       مدارک لازم:

1- اصل گواهی فوت صادره از شهرداری محل

2- اصل گواهی فوت از بیمارستان 

2- اصل شناسنامه ، کارت ملی و گذرنامه متوفی

3- اصل شناسنامه یا گذرنامه اظهار کننده

4- اصل گواهی معتبر پزشکی متضمن علت فوت

5-  ارائه و تکمیل فرم ثبت فوت توسط اظهار کننده 

 تذکر:

1- درصورت تقاضای خلاصه رونوشت وفات به ازای هر نسخه براساس تعرفه هزینه خدمات کنسولی دریافت می گردد.

 تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی در صورت نیاز به تقاضای خلاصه رونوشت وفات

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

 از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

  ***

شماره تلفن های مساجد در توکیو و متصدیان امور مربوط به کفن و دفن مسلمانان 

1- استان توکیو، مسجد جامع ترکیه: (0760-5790-03)

2- استان ایباراکی، شهر جوسوشی، امام جماعت مسجد اوتسوکا آقای هارون (6253-2455-090)

3- استان شیزواوکا (5234-5777-03)

4- استان یاماناشی، شهر انزان (3561-6277-03)

  

死亡手続き時の必要書類について

  イラン国籍をお持ちの方の死亡手続きをされる場合、以下の書類が必要になります。

 ①   病院発行の死亡診断書

②   市役所発行の死亡証明書

③   亡くなった方のシェナースナーメ

④   亡くなった方のパスポート

⑤  亡くなった方の国民 ID

 また、手続きを申請される方ご自身のシェナースナーメもご持参下さい。

              イランイスラム共和国大使館

 

領事部     

http://www.econsulate.mfa.ir/pdf/1-1FOt.pdf