امور کنسولی

امور تابعیت

ماده 976 قانون مدنی ایران

اشخاص زیر تبعۀ ایران به شمار می آیند:

1) کلیۀ ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2) کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از ین که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3) کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.
4) کسانی که درایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
5) کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجی بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6) هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7)هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره : اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره 4 و5 نخواهند بود.

تعریف:

اشخاصی که مشمول یکی از موارد زیر باشند تبعه ایران محسوب می شوند:

1) تابعیت خون یا تابعیت نسبی که به موجب بند2 ماده 976 قانون مدنی تابعیت شخص از طریق نسبت (پدر ایرانی) به طفل تحمیل می شود.
2) تابعیت خاک که به موجب بندهای 3 ، 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی تابعیت شخص بر اساس محل تولد وی مشخص می شود.
3) به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنی هر زن دارای تابعیت خارجی که با مرد ایرانی ازدواج نماید.
4)به موجب بند 7 ماده 976 قانون مدنی هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای کسانی که ترک تابعیت کرده اند .ترک تابعیت جمهوری اسلامی ایران  3درخواست تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایرانبانوان خارجی که در اثر ازدواج با مرد ایرانی، به تابعیت ایران درآمده اند و می خواهند مجددا به تابعیت اصلی خود رجوع نمایند.  5بانوان ایرانی که به تابعیت شوهر خارجی خود درآمده اند و می خواهند مجددا به تابعیت ایرانی باز گردند .  6بانوان ایرانی که می خواهند تابعیت همسر خارجی خود را اختیار نمایند       ::برای اطلاعات بیشتر می توانید به این نشانی مراجعه فرمایید (کلیک کنید)

 

 قابل توجه هموطنان گرامی: در صورت مراجعه حضوری یا ارسال پستی مدارک، ارائه تصویر کارت اقامت معتبر یا تصویر ویزای معتبر ضروری می باشد.