امور کنسولی

صدور شناسنامه برای بانوان خارجی دارای همسر ایرانی

صدور شناسنامه همسران خارجی مردان ایرانی

سفارت جمهوری اسلامی ایران  توکیو

     پس از ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی در محل سفارت ، مطابق بند6 ماده 976 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران جهت زن خارجی شناسنامه ایرانی صادر می گردد. در واقع  صدور شناسنامه برای اینگونه افراد همزمان با ثبت ازدواج آنان با شوهر ایرانی در سفارت انجام می پذیرد. لذا متقاضیان برای اطلاعات بیشتر  به قسمت ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی ( بخش سجلات)مراجعه نمایند.

مدارک لازم :

1) تکمیل فرم مربوطه

2) پرداخت مبلغ 20 یورو  در محل سفارت با کارت بانکی ( چنانچه زن تمایل به تغییر نام خانوادگی خود به نام خانوادگی همسر ایرانی داشته باشد بجای مبلغ فوق 32 یورو هزینه در بر دارد. )