امور کنسولی

معافیت عفو رهبری

کلیه مشمولین متولد سالهای 1346 لغایت 1354 مشمول عفو رهبری بوده و مهر خروج ویژه مشمولین به آنان تعلق نمی گیرد، اینگونه متقاضیان بایستی از طریق اخذ وکیل با مراجعه به پلیس 10+ نسبت به اخذ کارت معافیت از خدمت اقدام نمایند.