امور کنسولی

سامانه دانش آموختگان و خدمات آموزشی

دانش آموختگان خارج از کشور در رشته های غیر پزشکی می توانند به منظور اطلاع از ضوابط، مقررات و مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی مدارک تحصیلی خود به سامانه اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی  http://grad.saorg.ir  و نیز متقاضیان رشته های علوم پزشکی برای درخواست انتقال به دانشگاههای داخل، ارزشیابی مدارک تحصیلی و دریافت تسهیلات ارزی و غیر ارزی می توانند به سامانه جامع خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نشانی http://mohed.behdasht.gov.ir/educationserviceportal  مراجعه نمایند.

----------------------------------------------0

لیست دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جهت ورودیهای سال تحصیلی 2020-2019

ضمنا امکان انتقال دانشجویان به داخل کشور که از ابتدای سال 2019 (11/10/1397) تحصیل خود را در یکی از دانشگاه های مورد تائید خارج از کشور آغاز نموده اند، ممنوع شده و در صورت اتمام تحصیل این افراد، مدارک صادره طبق ضوابط اعلام شده قابل ارزشیابی می باشد 

- Tokyo medical and dental university (TMDU)

- Osaka University                                                                         - The University of Tokyo

- Kyoto University                                                                         - Keio University

- Kyushu University                                                                       -Tohoku University

-Hokkaido University                                                                    -Nagoya University

-Kanazawa University                                                                   -Kobe University

-Kumamoto University                                                                 -Okayama University

-University of Tsukuba                                                                  -Chiba University

-Hiroshima University                                                                   -Nagasaki University

-Niigata University                                                                         -Showa University

-Waseda University                                                                        -Juntendo University

-Kindai University                                                                           -Tokushima University

-Mie University                                                                               -Tokyo Dental University

-University of Toyama                                                                   -Yamaguchi University

-Fujita Health University                                                               -Nagoya City University

-Osaka City University                                                                   -Tokyo University of Science

-Tokyo University of pharmacy and life science                       -Yokohama City University

-Nihon University                                                                           -Kitasato University

-Kagoshima University                                                                   -Tokyo institute technology