امور کنسولی

درخواست خروج از تابعیت

افرادی که حداقل 25 سال دارند می توانند با ارائه مدارک زیر درخواست ترک تابعیت نمایند

مقیمین خارج از کشور با مراجعه حضوری به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود و مقیمین داخل کشور می توانند از طریق استانداری های محل سکونت خود نسبت به ارائه درخواست و تحویل مدارک خود اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز

1-    تکمیل فرم درخواست خروج از تابعیت توسط متقاضی در سه نسخه

2-    تکمیل یک برگ فرم تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و بانکی

3-    تکمیل فرم پرسشنامه تکمیلی درمورد ارزتحصیلی، شغل و آخرین نشانی درایران

4-    ارائه اصل یک نسخه فتوکپی ورقه پذیرش دولت که متقاضی درخواست تابعیت را نموده، اجازه اقامت و اجازه کار ازمقامات مربوطه آن کشور

5-    ارائه تعداد 18 قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ و 8 قطعه عکس نیم رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

6-     ارائه درخواست کتبی خروج از تابعیت جمهوری اسلامی ایران به خط متقاضی با ذکر علت و یا علل درخواست ترک تابعیت

7-    ارائه اصل و دو نسخه فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی در ایران و خارج ازکشور

8-    ارائه اصل و چهار نسخه فتوکپی ازتمام صفحات شناسنامه

9-    ارائه اصل و سه نسخه فتوکپی از تما صفحات نوشته شده گذرنامه ایرانی

10-                        ارائه گواهی اشتغال به کار از موسسه ای که متقاضی در آن مشغول به کار است

11-                        دونسخه اثرانگشت متقاضی، روی فرم بین المللی (ازطریق پلیس محل اقامت)

12-                        ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های کنسولی

چنانچه همسر و فرزندان متقاضی نیز خواهان ترک تابعیت باشند، باید مدارک زیر را نیز ارائه نمایند

1-    تکمیل فرم درخواست خروج از تابعیت توسط همسر متقاضی در دو نسخه

2-    تکمیل فرم تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و بانکی توسط همسر متقاضی در دو نسخه

3-    ارائه اصل و چهارنسخه فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه همسر و فرزندان

4-    ارائه اصل و دونسخه فتوکپی از تمام صفحات گذرنامه همسر و فرزندان

5-    ارائه دو نسخه اثر انگشت همسر و فرزندان بالاتر از 15 سال، روی فرم بین المللی (از طریق پلیس محل اقامت)

6-     ارائه تعداد 15 قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

7-    ارائه گواهی رسمی فوت هر یک از درگذشتگان خانواده

8-    ارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت از خدمت سربازی برای فرزندان ذکور بالای 18 سال

9-    ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های کنسولی