امور کنسولی

صدور شناسنامه المثنی

مدارک لازم:

1- حضور صاحب شناسنامه در بخش کنسولی سفارت

2- سه قطعه عکس رنگی  3 در 4 جدید و یکنواخت پشت نویسی شده، (بانوان با حجاب کامل اسلامی و بدون عینک آقایان بدون کلاه، عینک و کراوات)

3- یک نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه مفقوده

4- حداقل ارائه دو مورد از مدارک ایرانی زیر:

      - ارائه اصل و تصویر شناسنامه جدید پدر ، مادر ، همسر و فرزندان

      - ارائه اصل و تصویر مدارک تحصیلی عکسدار ایرانی

      - ارائه اصل و تصویر گذرنامه معتبر ایرانی

      - ارائه اصل و تصویر کارت پایان خدمت

      - ارائه اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر

      - ارائه اصل  تصویر دیگر مدارک معتبر عکسدار ایرانی

5- حداقل ارائه دو مورد مدارک خارجی زیر:

      - ارائه اصل و تصویر کارت اقامت

      - ارائه اصل و تصویر مدارک تحصیلی عکسدار ژاپنی

      - ارائه اصل و تصویر گذرنامه معتبر ژاپنی

      - ارائه اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر

      - ارائه اصل  تصویر دیگر مدارک معتبر عکسدار ژاپنی

6- یک صفحه گزارش نحوه مفقود شدن شناسنامه (اندازه A4)

7- تکمیل و امضاء فرم های درخواست صدور شناسنامه المثنی و گزارش مفقودی شناسنامه  توسط متقاضی بالای 18 سال

 *جهت متقاضیان پائین تر از 18 سال تمام فرمها توسط پدر تکمیل و امضاء می گردد. 

8- تصویر گذرنامه معتبر ایرانی متقاضی یا گذرنامه ای که در آن همراه بوده است.

9-  متقاضیان تعویض و المنثی شناسنامه (مشمولین ماده 989 قانون مدنی که مشخصات هویتی آنان در مدارک ایرانی و خارجی مطابقت ندارد) علاوه بر مدارک تعویض یا المنثی شناسنامه، مدارک زیر نیز ارائه  نمایند.

الف. تکمیل فرم تعهد نامه

ب. تصویر مدرک تابعیت خارجی متقاضی (حتی المقدور گذرنامه خارجی) بصورت کاملا خوانا در دو نسخه

ج. کارت آثار انگشتان در دو نسخه

9- پرداخت هزینه خدمات کنسولی 

       - هزینه خدمات کنسولی جهت اولین بار درخواست شناسنامه المثنی 

      - هزینه خدمات کنسولی جهت دومین بار به بعد درخواست شناسنامه المثنی

      - تعرفه تصدیق امضاء

 

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی   

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

 از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

 

تذکرات

* چنانچه شناسنامه مفقوده نمونه قدیمی باشد فرم دریافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد وفرم تشکیل پرونده نیز باید تکمیل و ارائه گردد.