امور کنسولی

توسعه جذب دانشجوی غیر ایرانی

در راستای بین المللی سازی آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران و  بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده در کشور برای توسعه همکاری های بین المللی و دسترسی سایر ملل به دانش، برنامه جامعی تدوین شده است. به این منظور سامانه مرکزی به نشانی اینترنتی زیر در دسترس می باشد.

As the gateway towards high-quality Iranian higher education, EducationIRAN provides prospective international students with a lifetime opportunity to study in one of the most dynamic and productive higher education systems. Through this portal, you will get to know top Iranian universities and gain instant access to numerous academic programs offered by these higher education institutes around the country. As a student in Iran, you will experience a culturally-rich student life as well as a challenging and motivating academic career.

www.educationiran.ir