امور کنسولی

موارد ممنوعیت صدور شناسنامه

1- عدم ارایه، مخدوش بودن یا نقصان هریک از مدارک لازم برای صدور شناسنامه مانند گواهی ولادت معتبر، شناسنامه والدین و ...

2- ارائه شناسنامه های قدیمی یا باطله

3- عدم حضور پدر (برای فرزند بالای 18 سال مگر با ارایه حکم اثبات نسب) از مراجع قضایی ذیصلاح ایران

4- فرزندی که پس از فوت پدر متولد شده و تاریخ ولادت او و تاریخ فوت پدرش منطبق با مواد 1158 و 1159 قانون مدنی نباشد.

5- مادری که ازدواج وی با همسر ایرانی به ثبت نرسیده و به تنهایی متقاضی صدور شناسنامه جهت فرزندش باشد، تنظیم سند و صدور شناسنامه منوط به صدور رای از سوی مراجع قضایی ذیصلاح داخل کشور خواهد بود.